Don Gabriele Amorth – RÓMA ÖRDÖGŰZŐJÉNEK ÚJABB TAPASZTALATAI


RÓMA ÖRDÖGŰZŐJÉNEK
ÚJABB TAPASZTALATAI

IHTYS Kiadó, 2009 
(208 oldal – Második kiadás – ISBN: 978-973-88015-5-4)

-->
Európaiak tízmilliói for­dul­­nak jóshoz, kártyavetőhöz, ku­ruzs­­lóhoz, táltoshoz, javas­asszon­y­­­­­hoz, vesznek részt spiri­tiszta szeánszon, tagjai po­gány, ok­kult vagy sátánista szektának, szabad­kőműves-páholy­nak.
Ezek­­nek az okkult (nemritkán politikai és gazdasági) erőknek százezrek áll­nak a szolgála­tuk­ban, nem lé­nyeg­telen anyagi vonzattal.
S eköz­ben vajon miért olyan nehéz egy ördögűzőt találni? Miért lehe­tetlen szinte egy olyan papot lelni, aki szak­értője ennek a területnek vagy legalább hiszi a gonosz erő létezését? Krisztus példája és ta­nítása egyértelmű, akárcsak az Egy­­­ház Szenthagyománya.
(A leg­­­újabb fejlemény – Isten­nek le­gyen hála! –, hogy Vati­kán elin­dította, többek között, a Regina Apostolorum Pápai Egyetemen, több ezer  pap ördögűzői képzését.)
● Hogy hogyan ismerjük fel a gonosz által megszállt szemé­lye­ket, az ördögi je­len­­léteket?
● Hogyan óvakodjunk tő­lük, és hogyan győzzük le őket?
● Mi a különbség az ördög­űzés és a szabadító ima között? Milyen szabá­lyokat kell be­tar­­tani?
Milyen baljós befo­lyásuk van bizonyos zenéknek?

Don Amorth új könyve – Róma ördögűzőjének újabb ta­pasz­talatai – választ ad ezekre és sok egyéb kérdésre is, nagyszámú konkrét eset ismer­tetése révén. Érté­­kes, gya­­­kor­lati és tanulságos „tan­könyv” lelkészek és világiak szá­­­má­ra, mely arra tanít, ho­gyan segít­hetünk a számtalan szenve­dőn.
Könyvei milliós példányszámban jelentek meg a világ több mint félszáz nyelvén; a jelen kötet pedig csak Olaszországban 13 kiadást ért meg egy bő évtized alatt.

Kiadónknál megjelent több kiadásban a Szabadíts meg a gonosztól!Szabadító és gyógyító imák című imakönyve, az Ördögűzők és Pszichiáterek – hogyan különböztethetjük meg, hogy pszichikai vagy ördögi eredetű bajról van-e szó  –, illetve előkészületben van a Pio atya – Miként én ismertem című könyve, don Amorth vallomásai személyes lelki atyjáról, a nagy szentről.

DON GABRIELE AMORTH (1925, Modena) Szent Pál Társaságának papja, több mint húsz éve lett kinevezve Róma ördögűzőjének, a boldog emlékezetű II. János Pál pápa vikáriusa, Ugo Poletti bíboros által. Tiszteletbeli elnöke az Ördögűzők Nemzetközi Egyesületének, melyet 1990-ben ő alapított, és amelynek 2000-ig az elnöke volt. A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia tagja.